لذت درس خوندن و فهمیدن با لذت دانایی دو تا چیز جدا از همن شاید. دنبال لذت دانایی ام.