متولد 1377 در سبزوار هستم. از دبیرستان فرزانگان سبزوار فارغ التحصیل شدم. در حال حاضر در سبزوار پزشکی میخوانم. درس خواندن را دوست دارم و در چند سال اخیر در کتاب های غیر درسی دنبال کشف دنیاهای جدید بوده ام. هرچند که هیچ وقت از کتاب جدا نبوده ام. معلم هایم را دوست دارم و تاثیر گذار ترین افراد زندگی ام پدر و مادرم و معلم هایم بوده اند. وبلاگ نویسی را از دوران راهنمایی، وقتی که معلم کامپیوتر مدرسه ساخت وبلاگ را نشانمان داد شروع کردم و از همان سال ها نوشتن را همیشه در زندگی ام داشته ام و هیچ وقت از آن جدا نبوده ام. این وبلاگ را همراهم در مسیر یاد گیری ام میدانمش. سفری که روزی شروع کرده ام و برایش پایانی متصور نیستم.