مطلبی که میخواهم بنویسم از آن مطالبی است که برای خیلی ها میتواند جالب واقع شود. چند وقت پیش در سایتی که متاسفانه آدرس آن را ندارم و به تبع نمی توانم شمارا به آن ارجاع بدهم مطلبی خواندم در مورد مدیریت احساسات و استرس. توضیح میداد که در شرایطی که احساسی هستید مثلا خشمگین شده اید، قبل از اقدام یک لحظه به خودتان زمان بدهید و سعی کنید نامی برای آن احساستان پیدا کنید. با این کار تمرکز ذهنیتان از هسته های آمیگدالوئید که مرکزی برای احساسات هستند به نواحی پیشانی مغز مثل ورنیکه و بروکا انتقال داده میشود و شما آرام تر خواهید بود.  و فعالیت احساسی به یک فعالیت حل مساله ی نه چندان سخت در خیلی مواقع و به تبع دوست داشتنی(باز هم در خیلی از موارد) تبدیل خواهد شد. به این صورت میتوان وارد بسیاری از حاشیه ها و جزئیات بی اهمیت نشد.